Sunday, January 02, 2005

古巨基好野呀~~~~~~~~~~~~

登登登櫈~~~~~~~~~
商台叱吒樂壇男歌手金奬得主係-

 古巨基~~~~~~~~~

商台叱吒樂壇我最喜愛男歌手得主係-

  又係你呀古巨基~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~><

雖然網上直播狂斷線,但都俾我聽到男歌手奬同專業推介,
古巨基一如往常都係變成大喊包....KAKAKAKAKAKAKAKAKA,
連線聽只聽到他抖震的聲音同「多謝PACO!」,其他都聽唔到呢~~
就正如歌迷們所講:
「你真係好鐘意唱歌,但我地都真係好鐘意聽你唱歌架~~~」
YEAH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P.S.達明一派同葉德嫻果然寶刀未老,雖則黃耀明同商台有千絲萬縷的關係,但至少唔會俾人噓;葉德嫻雖然俾人分薄左半首歌變左做featuring,但試問如果「美中不足」冇左葉德嫻,首歌還會拿至尊金曲嗎?商台今次真係幽左許志安一個大默啦。

No comments: