Thursday, December 18, 2003

蹺課狂熱

近日有一現象正慢慢進侵1323宿舍...。

名稱:蹺課狂熱(英文係…我叫佢做Class-skipping mania/fever or… whatever :P)

攻擊對象:大學生,尤其課業其重兼公務繁忙者。

成因:事務繁忙-->疲倦-->心煩-->氣躁-->蹺課。

Alert:成因與廣告所指之更年期症狀相似,但切勿混淆,因為患者絕對不可能失眠,(咁多野做咁疲勞,唔係會失眠掛,睡眠不足就有=_=),而且請切記一個係成因,一個係症狀;一個係Cause,一個係Effect。

病徵:有你冇你蹺課有理...

案例一:
1323之神奇女俠c君近日來公務極之繁忙分身不暇,由於要解決之事情以天文數字計,以致日夜顛倒生活失調,經常蹺課以處理公務及彌補睡眠不足。

治療方法(試驗中):盡量對自己好一點(e.g. 百貨公司大血拼or腸胃大血拼,不過要小心後遺症如經濟拮据及腸胃不適,不建議常用),放鬆心情(臘筆小新教落自我催眠法:精神精神精精神神~!),盡量保持最佳精神狀態,要有良好飲食習慣,避免熬夜,閒人電話勿理(例如...),愛人可以傾多兩嘴,家人可以講多兩句,以抒發情緒及舒緩壓力。

混水摸魚之案例:
又1323於大一時不曾蹺課之「好學生」p君近來亦受到這股不能抵擋之蹺課狂熱影響,成為蹺課大軍一員,但此人並非公務纏身,純粹是混水摸魚,簡單來說是此人懶根原形畢露。

混水摸魚案例之治療方法:基本上...這種人神仙難救,惟有良心發現自覺上課。

No comments: